Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017

Decreet

Op vrijdag 24 februari 2017 bekrachtigde en kondigde de Vlaamse Regering het Decreet houdende de Ondersteuning van Cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (Vlaamse Codex) af.

Het decreet werd op 4 april 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is officieel van kracht vanaf 14 april 2017.

 

Uitvoeringsbesluit

Op 31 maart 2017 kreeg het Uitvoeringsbesluit bij het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 (pdf) een eerste principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering. Een tweede principiële goedkeuring van het Uitvoeringsbesluit volgde op 5 mei 2017 na advies van Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Het uitvoeringsbesluit vult het decreet aan. De Vlaamse Regering specificeert enkele voorwaarden en criteria en verfijnt een heel aantal procedures. Ze legt regels vast voor verantwoording, toezicht en evaluatie en bepaalt regels voor het toekennen en uitbetalen van subsidies en de advisering van aanvraagdossiers.

Het besluit is een voorlopig ontwerp dat nog gewijzigd kan worden. Over dit ontwerp wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Memorie van toelichting

Het ontwerp van decreet werd ingediend samen met een memorie van toelichting (PDF). In de memorie wordt aangegeven waarom er een nieuw decreet nodig is en wordt elk artikel van het decreet inhoudelijk besproken.

Een memorie van toelichting wordt na de indiening van een decreet in het parlement niet meer gewijzigd. Het decreet kan wel nog worden aangepast naar aanleiding van besprekingen in het parlement. Om die reden is een memorie interessante achtergrondlectuur, maar kunnen er elementen in staan die niet volledig correct (meer) zijn.


Verloop goedkeuringsprocedure


Bijkomende informatie

Noot: hou er rekening mee dat de presentaties gegeven werden op basis van de toenmalige versie van het decreet. Tijdens de procedure van totstandkoming van het decreet zijn er nog aanpassingen gebeurd die mogelijk kunnen afwijken van de inhoud van deze presentaties.