Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

3,5 miljoen euro voor cultureel-erfgoedprojecten in 2018

24.11.2017
Richard Deacon, Never Mind, 1993–2017 Copyright and courtesy of the artist Foto: Tom Cornille
Richard Deacon, Never Mind, 1993–2017 Copyright and courtesy of the artist Foto: Tom CornilleRichard Deacon, Never Mind, 1993–2017 Copyright and courtesy of the artist Foto: Tom Cornille

In 2018 maakt minister van Cultuur Sven Gatz 3,5 miljoen euro vrij voor projectsubsidies voor cultureel erfgoed. Dat is een stijging van 2,5 miljoen euro tegenover 2017. Met de projectsubsidies kiest de minister ervoor om een dynamische cultureel-erfgoedwerking te stimuleren.

Gatz:”Projecten zorgen voor beweging, voor de verdere ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld. Met de bijkomende middelen wil ik in 2018 weer meer projectmatige initiatieven ondersteunen die vernieuwing, experiment en groei mogelijk maken. Ook activiteiten die inzetten op (internationale) samenwerking en netwerking zijn mogelijk. Via de verschillende subsidie-instrumenten kunnen organisaties nieuwe praktijken ontwikkelen en delen met andere actoren binnen en buiten Vlaanderen.”

 

Cultureel-erfgoeddecreet

Van het projectbudget zal 1,7 miljoen euro beschikbaar zijn voor:

  • ontwikkelingsgerichte projecten: via nieuwe ontwikkelingen kunnen cultureel-erfgoedorganisaties de zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed verbeteren of inspelen op nieuwe tendensen en methodieken
  • niet-periodieke publicaties: met deze subsidies wordt reflectie over cultureel erfgoed gestimuleerd, bv. via een catalogus bij een tentoonstelling of een beschouwend werk rond een bepaalde type cultureel erfgoed
  • internationale projecten: hiermee moedigt de Vlaamse overheid internationale samenwerking, uitwisseling en expertisevorming aan
  • internationale cofinancieringsprojecten: deze subsidielijn realiseert de cofinanciering die vereist is bij sommige internationale projecten (bv. projectaanvragen bij de Europese Unie).

Uiterlijk op 1 maart 2018 kunnen aanvragen ingediend worden voor projecten die starten in de tweede jaarhelft van 2018.

Waarderen van cultureel erfgoed

1 miljoen euro wordt gereserveerd voor de pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed. Door de pilootprojecten kunnen cultureel-erfgoedorganisaties hun kennis over systematische collectiewaardering verder uit te bouwen.

Een waarderingsbeleid is onontbeerlijk om een doordacht verzamel-, selectie-, borgings- en herbestemmingsbeleid te kunnen voeren.

De extra 500.000 euro ten opzichte van 2017 wordt specifiek ingezet voor het subsidiëren van waarderingsprojecten van of samen met regionaal ingedeelde collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedcellen. De uiterlijke indiendatum is 1 april 2018.

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

Ter gelegenheid van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 stimuleert de Vlaamse overheid kwaliteitsvolle bottom-up initiatieven om het draagvlak voor de zorg voor erfgoed te verhogen, de samenwerking tussen diverse actoren te bevorderen en de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg te stimuleren.

Zowel voor onroerend- als voor cultureel-erfgoedprojecten wordt een bijkomende bedrag van 200.000 euro voorzien. Een project kan de organisatie van een evenement, conferentie of participatietraject, het delen van goede ervaringen of praktijken, een educatief initiatief of een onderzoeks- en innovatieactiviteit zijn.

De projectsubsidie kan uiterlijk 31 januari 2018 aangevraagd worden door erkende intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten, onroerend-erfgoeddepots en onroerend-erfgoedgemeenten, cultureel-erfgoedcellen en regionale musea, archieven en erfgoedbibliotheken.

Levende menselijke schatten en ambachten

500.000 euro wordt uitgetrokken voor een nieuw subsidiereglement voor levende menselijke schatten en ambachten. Dit reglement zal gelanceerd worden in het voorjaar van 2018.

Met dat reglement wil de Vlaamse overheid talentvolle makers in Vlaanderen ondersteunen in hun weg naar meesterschap.

Belangrijk daarbij is dat zij zich laten inspireren door en verder ontwikkelen in kennis en vaardigheden die wortelen in tradities, en dit tegelijkertijd een eigentijdse invulling geven.

Reis- en verblijfskosten

Tot slot wordt 100.000 euro voorzien voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten. Medewerkers van gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties worden ondersteund om deel te nemen aan internationale netwerken, werk- en leerervaringen op te doen, duurzame contacten op te bouwen of competenties te verwerven.

Indiendata