Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Aanpassing beleidsperiodes Cultureel-erfgoeddecreet

07.12.2015

Het wijzigingsdecreet dat de aanpassing van de beleidsperiodes in het Cultureel-erfgoeddecreet regelt werd op 20 november 2015 bekrachtigd door de Vlaamse Regering en is nu definitief. Enerzijds worden daarbij de lopende beleidsperiodes van de cultureel-erfgoedorganisaties aangepast zodat zij tegelijk eindigen (eind 2018), anderzijds wordt ook de beleidsperiode van het convenant met de VGC aangepast.

Aanpassing van de lopende beleidsperiodes van de cultureel-erfgoedorganisaties zodat deze tegelijk eindigen

Het huidige Cultureel-erfgoeddecreet voorziet verschillende beleidsperiodes per deelsector die elkaar overlappen. Als gevolg hiervan kan de sector nooit als geheel aan de meet komen. Er bestaat dus geen ‘cultureel-erfgoedronde’, zoals er een ‘kunstenronde’ bestaat in de kunstensector.

Momenteel is er ook een visietraject aan de gang in de cultureel-erfgoedsector. Dit zal op termijn uitmonden in een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. In het kader van dit visietraject is het de bedoeling dat alle organisaties tegelijk een aanvraag kunnen indienen op basis van het, tegen dan, vernieuwde Cultureel-erfgoeddecreet.

Het wijzigingsdecreet zorgt ervoor dat de lopende beleidsperiodes aangepast worden zodat deze allemaal eindigen op 31 december 2018. Hierdoor zal er in de loop van 2018, rekening houdend met de principes van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet,  een gecoördineerde beslissing genomen kunnen worden over de werkingssubsidie van alle cultureel-erfgoedorganisaties vanaf 2019.

De lopende beheersovereenkomsten zullen verlengd worden. Cultureel-erfgoedorganisaties die momenteel een werkingssubsidie ontvangen moeten dus pas een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor werkingssubsidies voor een beleidsperiode die start in 2019.

Overzicht van de aangepaste periodes per deelsector

Soort organisatie Huidige periode Nieuwe periode
Musea en samenwerkingsverbanden voor internationale profilering 2014 -2018

2014 -2018
(geen wijziging)

Culturele archiefinstellingen, Archiefbank Vlaanderen, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 2013-2017 2013-2018
Landelijke expertisecentra, landelijke organisaties volkscultuur, periodieke cultureel-erfgoedpublicaties 2012-2016 2012-2018
FARO, MHKA 2012-2016 2012-2018

 

Aanpassing van de beleidsperiode voor het cultureel-erfgoedconvenant met de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) maakt een eigen meerjarenplanning op voor de periode 2016 – 2020. Deze periode wijkt af van de beleidsperiode in het Cultureel-erfgoeddecreet (2017 – 2021). Om de planlast te verminderen is het de bedoeling dat deze meerjarenplanning kan ingediend worden als subsidieaanvraag. De beleidsperiode in het Cultureel-erfgoeddecreet wordt daarom aangepast zodat deze overeenstemt met de periode van de meerjarenplanning.

Verdere procedure

Voor de verlenging van de beheersovereenkomsten zal het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media individueel contact opnemen. De betrokken organisaties zullen een communicatie ontvangen met verdere informatie over de praktische uitwerking.