Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Commissies voor werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 2017-2021 samengesteld

24.11.2015

Eerder lieten we reeds weten dat er 302 aanvragen voor een subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet voor de periode 2017-2021 ingediend werden. Om die aanvragen te beoordelen, werden uit de pool van beoordelaars de commissies samengesteld.  Deze commissies zullen groepen van vergelijkbare aanvragen beoordelen.

Bij de samenstelling van de commissies structurele aanvragen 2017-2021 werd gezorgd dat de kenmerken van de dossiers (aangeduide functies en disciplines) gereflecteerd worden in de aanwezige expertise van een commissie . Verder werd een gezonde balans nagestreefd van beoordelaars met ervaring in vroegere beoordelingscommissies en nieuwe beoordelaars.  Daarnaast werden de beschikbaarheden en betrokkenheden van de beoordelaars nagegaan.  Volgende betrokkenheden zorgen ervoor dat een beoordelaar niet kan mee adviseren in een commissie tijdens de ronde:
  • personeelslid van een organisatie die een dossier heeft ingediend
  • bestuurder van een organisatie die een dossier heeft ingediend
  • de beoordelaar heeft meegeschreven aan het ingediende dossier

De vergaderingen van de verschillende beoordelingscommissies vinden plaats vanaf eind november. De regelgeving bepaalt niet wanneer het voorlopig voorstel van beslissing (het zgn. preadvies) moet bezorgd worden aan de aanvragers. Maar de streefdatum ligt tussen 31 januari en 15 februari 2016.

Het voorlopig voorstel van beslissing zal voor de betrokken organisaties zichtbaar worden gemaakt via KIOSK. Zij krijgen tien werkdagen, te rekenen vanaf de dag nadat het werd vrijgegeven, om eventueel een schriftelijke reactie of een verhaal in te dienen. Ook dat moet via KIOSK gebeuren. 

Een schriftelijke reactie op het voorlopig voorstel van beslissing kan ingediend worden als reactie op een positief advies (zakelijk en/of artistiek) en zal worden voorgelegd aan de commissies of zakelijk adviseur die dit advies heeft uitgebracht. 

Een verhaal kan enkel ingediend worden indien het (zakelijk en/of artistiek) advies negatief is. Om ontvankelijk te zijn moet een verhaal wel de nodige argumenten bevatten waaruit zou blijken dat het beoordelingsproces niet zorgvuldig zou verlopen zijn . Indien dat niet kan aangetoond worden, eindigt de verhaalprocedure en blijft het oorspronkelijke advies gelden. Bij een ontvankelijk verhaal wordt het dossier voorgelegd aan een commissie die is samengesteld uit leden die niet betrokken waren bij de opmaak van het advies.

De beslissing van de Vlaamse Regering op voorstel van de minister van Cultuur moet uiterlijk 30 juni 2016 worden genomen. Aangezien in het decreet is bepaald dat de Vlaamse provincies, de Vlaamse steden en gemeenten, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, nog worden gehoord na de beoordelingsprocedure, zullen de definitieve adviezen uiterlijk op 15 mei 2016 bezorgd worden aan de minister van Cultuur.

Voor de ondersteunende organisaties en de Vlaamse kunstinstellingen loopt een andere procedure. De samenstelling van deze commissies per instelling moet nog voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering.