Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Data-driven marketing en benchmarking in de culturele sector - Onderzoeksrapport beschikbaar 

26.11.2019
Data-driven marketing en benchmarking in de culturele sector
Data-driven marketing en benchmarking in de culturele sectorData-driven marketing en benchmarking in de culturele sector
Hoe kunnen we cultuurorganisaties stimuleren om aan de hand van digitale technologieën hun interne processen efficiënter te maken? Het Departement CJM gaf aan Publiq, Makame (Tom Ruette) en Ideaconsult de opdracht om daarover een onderzoek te voeren. Het onderzoek kadert in de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’.
Uit het onderzoek blijkt dat de cultuursector verdere ondersteuning nodig heeft voor een digitale transformatie vanuit een holistisch perspectief. De onderzoekers doen drie aanbevelingen die op korte termijn tot een digitale inhaaloperatie kunnen leiden en leggen eveneens een langetermijnvisie voor.

Aanbevelingen op korte termijn

Er zijn drie stappen nodig om op korte termijn een inhaaloperatie in de digitale transformatie te kunnen realiseren. Die zouden ook een voedingsbodem voor verdere innovatie kunnen zijn. De drie aanbevelingen vereisen evenwel dat er een duidelijke rolverdeling is tussen de verschillende bovenbouwspelers en het Departement CJM.
  1. Aligneren van de verschillende onderzoeken en projecten met betrekking tot digitalisering (al dan niet opgestart door of in samenwerking met het Departement CJM). Conclusies, aanbevelingen en activiteiten uit die onderzoeken en projecten moeten worden samengelegd en op elkaar afgestemd. 
  2. Via pilootprojecten de krachten binnen de cultuursector voor een digitale transformatie bundelen. Dit onderzoek levert heel wat materiaal op waarmee pilootprojecten rond datagedreven marketingstrategieën en -tools opgezet kunnen worden.
  3. Collectieve kennisdeling stimuleren. De nodige (collectieve) kennisdeling kan  via de transversale bovenbouwspelers en de sectorale steunpunten gebeuren, maar het is wenselijk dat hieraan ook aandacht wordt besteed in opleidingen zoals de master Cultuurmanagement (UA), Culturele Studies (KU Leuven), Leiderschap in Cultuur (UAMS en Universiteit Utrecht), de banaba Cultuurmanagement (UCLL) en andere richtingen. 

Aanbeveling op lange termijn

De uitdaging op langere termijn is het valoriseren van de verzamelde publieksgegevens binnen een strategie van publiekswerving, die naast een economische doelstelling (ticketverkoop) ook cultureel-maatschappelijke doelstellingen heeft (bv. nieuwe doelgroepen bereiken). 
 
In de vierde en laatste aanbeveling (sectie 5.2.2.1) schetsen de onderzoekers daarom de mogelijkheid van een tool die relevante gegevens aggregeert, eventueel verrijkt, en aan de cultuurorganisaties teruggeeft in de vorm van strategisch inhoudelijke inzichten en een communicatiekanaal.