Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz kent kwaliteitslabels toe aan Musea en Stadsarchief Brugge en Stadsarchief Poperinge-Gemeentearchief Vleteren

30.06.2017
Stadsarchief Poperinge - Gemeentearchief Vleteren
Stadsarchief Poperinge - Gemeentearchief VleterenStadsarchief Poperinge - Gemeentearchief Vleteren

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft beslist om een kwaliteitslabel toe te kennen aan de Musea Brugge en het Stadsarchief Brugge. Ook het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsarchief Poperinge-Gemeentearchief Vleteren kreeg als eerste intergemeentelijk samenwerkingsverband een kwaliteitslabel.

Naar het voorbeeld van andere Europese landen bestaan er basisvoorwaarden waaraan een professioneel museum moet voldoen. In Vlaanderen kunnen naast musea ook culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken een kwaliteitslabel aanvragen voor hun collectiewerking.

Door het toekennen van kwaliteitslabels, waar geen subsidiëring aan verbonden is, draagt de Vlaamse overheid bij tot een duurzame en kwaliteitsvolle cultureel-erfgoedwerking. Minister Sven Gatz: “Het hebben van een kwaliteitslabel toont aan dat het cultureel erfgoed binnen een organisatie in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen en dat het cultureel erfgoed wordt beheerd volgens de regels van de kunst. Het schept vertrouwen tegenover derden, zoals andere musea, erfgoedbibliotheken of archieven, schenkers, bruikleengevers, cultureel-erfgoedgemeenschappen, het publiek en financiële partners als sponsors, verzekeraars of andere overheden. En het geeft voor de samenleving garanties naar de toegankelijkheid en de toekomst van het cultureel erfgoed. Het kwaliteitslabel is een erkenningsinstrument voor musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken.”

In het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet vormt het de voorwaarde voor het aanvragen van project- en/of werkingssubsidies. In totaal zijn er nu 95 erkende cultureel-erfgoedorganisaties die een collectie beheren. Het gaat om 19 culturele archiefinstellingen, 9 erfgoedbibliotheken en 67 musea.

De Musea Brugge kennen een lange geschiedenis. Ooit ontstaan als één organisatie, evolueerde de werking naar een inhoudelijke werking vanuit drie museumgroepen (Groeningemuseum, Hospitaalmuseum en Bruggemuseum). Elke museumgroep beschikte over een kwaliteitslabel. Anno 2017 besliste men om, na bijna twee decennia, de eenheid als organisatie opnieuw te benadrukken en te herstellen en ook de eenheid van de collectie te herwaarderen. De aanvraag van een kwaliteitslabel was een belangrijke stap voor deze eengemaakte museuminstelling waarbij de werking vertrekt vanuit één stedelijke collectie.

Het Stadsarchief Brugge bezit een rijk historisch archief. Het eigenlijke stedelijk archief, de documenten afkomstig uit de stedelijke administratie, vormt er de ruggengraat van. Dit is zo goed als ongerept bewaard gebleven vanaf omstreeks 1280. Daarnaast verwierf het Stadsarchief nog archieven van sommige instellingen, bedrijven, verenigingen, particulieren of families. Er is ook een verzameling documentaire stukken en beeldmateriaal, zoals foto's en prentbriefkaarten, die het veranderende tijdsbeeld illustreert. In het totaal beheert het Stadsarchief ongeveer zes kilometer archief. De collectie is een uniek geheel met een uitzonderlijk grote cultuurhistorische waarde. Naast de stedelijke archieven is er ook voldoende aandacht voor privaatrechtelijke archieven en deelcollecties zoals foto’s en kaarten. Het stadsarchief bewaart ook een topstuk: Brugse compositieschetsen van Vlaamse polyfonisten uit de 16de eeuw.

Stadsarchief Poperinge–Gemeentearchief Vleteren is het eerste intergemeentelijke samenwerkingsverband dat een kwaliteitslabel krijgt. Reeds in 1928 nam Poperinge zijn eerste stadsarchivaris in dienst en de daarop volgende decennia werd een publiek toegankelijke werking uitgebouwd. Ook buurgemeente Vleteren bewaarde een archiefcollectie maar deze was tot 2007 niet publiek toegankelijk. Dankzij de samenwerking met Poperinge werd er aan dit archief ook een positieve impuls voor bewaring, ontsluiting, onderzoek en publiekswerking gegeven. De oudste stukken van deze archiefwerking dateren uit de 14de eeuw.  Het archief vormt een rijke bron voor personen die zich in de lokale geschiedenis willen verdiepen.