Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Geen nieuwe subsidies mogelijk voor intergemeentelijke samenwerking voor 2018-2020

01.07.2016

Op 1 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering beslist om in 2017 geen werkingssubsidies toe te kennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de periode 2018-2020. De budgettaire ruimte is te beperkt en maakt het niet mogelijk om extra middelen vrij maken voor nieuwe subsidies voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid. Aangezien aanvragen voor een periode korter dan 3 jaar decretaal uitgesloten zijn, betekent dit dat nieuwe aanvragen voor cultureel-erfgoedconvenants voor deze beleidsperiode niet meer mogelijk zijn.

Door deze beslissing nu te nemen, wil de Vlaamse Regering enerzijds vermijden dat er in 2017 nieuwe aanvragen worden ingediend die niet gehonoreerd kunnen worden en anderzijds kunnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een aanvraag wensen in te dienen hun timing tijdig hierop afstemmen.

Een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet is ondertussen in voorbereiding. De Vlaamse overheid wil de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden blijven ondersteunen door het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants. De subsidie zal worden toegekend voor het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau ter ondersteuning van erfgoedbeheerders en erfgoed-gemeenschappen, voor de zorg voor en omgang met cultureel erfgoed op het grondgebied. De initiële doelstelling van het cultureel-erfgoedconvenant zal dus herbevestigd worden. De focus wordt terug expliciet op cultureel erfgoed gelegd. Voor de uitvoering blijft een cultureel-erfgoedcel de initiërende, coördinerende en uitvoerende actor.


Contact

Voor meer informatie kan u terecht bij Leen van Wezemael