Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Overzicht beslissingen meerjarige subsidiëring 2015 - 2016 gepubliceerd

07.04.2014

De Vlaamse Regering heeft principieel beslist over het voorstel van Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege over de aanvragen voor meerjarige subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet (periode 2015-2016).

De Vlaamse Regering heeft principieel beslist over het voorstel van Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege over de aanvragen voor meerjarige subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet (periode 2015-2016).

Overzicht van de goedgekeurde aanvragen


Persbericht minister Schauvliege

 

JOKE SCHAUVLIEGE

VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 4 april 2014

8 miljoen euro steun voor kunstenorganisaties

De Vlaamse Regering heeft vandaag het voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege goedgekeurd voor de meerjarige subsidiëring van organisaties die binnen het Kunstendecreet een subsidieaanvraag hebben ingediend. Op basis van de criteria uit het decreet en de beleidsaanbevelingen van de minister krijgen 67 organisaties een meerjarige subsidie van twee jaar. Het globale subsidiebedrag dat in de begroting 2015 wordt voorzien, bedraagt 8 miljoen euro. Een kleine helft hiervan gaat naar nieuwkomers.

Deze subsidieronde 2015-2016 voor tweejarige aanvragen is de laatste meerjarige toekenning op basis van het huidige aflopende Kunstendecreet.

In april 2011 gaf minister Schauvliege aan de sector, de 12 (sectorale) beoordelingscommissies, per kunstdiscipline, en de overkoepelende adviescommissie Kunsten, duidelijke criteria en beleidsaanbevelingen mee. Ook deze ronde 2015-2016 voor tweejarige aanvragen viel nog binnen dit kader.

Zoals het decreet voorziet, werd een vaste procedure (preadviezen replieken, …) gevolgd, met een artistieke beoordeling door de beoordelingscommissies en een zakelijke beoordeling door het agentschap Kunsten en Erfgoed. Half maart ontving de minister de definitieve adviezen. Daarop maakte zij een voorstel van beslissing dat vandaag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd.

Kwaliteitsvolle aanvragen

107 organisaties vroegen een meerjarige subsidie (twee jaar): 40 ontvangen momenteel al een meerjarige subsidie, 55 kregen vroeger meerjarige subsidies of kennen we via projectaanvragen, en 12 deden nog nooit een aanvraag binnen het Kunstendecreet.

Onder de vele kwaliteitsvolle dossiers zijn er opvallend heel wat nieuwkomers die de voorbije jaren met meerdere succesvolle projecten bewezen wat ze in hun mars hebben.

67 organisaties kregen een dubbel positief advies (artistiek en zakelijk) en zullen in 2015 en 2016 een werkingssubsidie ontvangen:

  • 34 organisaties krijgen een verlenging tot 2016
  • 33 organisaties krijgen voor het eerst een werkingssubsidie (24) of krijgen opnieuw een werkingssubsidie (9) na een negatief advies voor de periode 2013-2014.

Het totale gevraagde subsidiebedrag van de 67 organisaties was 12,7 miljoen euro. Het voorstel van het agentschap en de beoordelingscommissies bedroeg 10 miljoen euro. Daartegenover stond een beschikbaar bedrag van 5,7 miljoen euro. De uiteindelijke beslissing van de minister bedraagt 8 miljoen euro.

Minister Schauvliege past 2,3 miljoen euro bij uit de projectmiddelen van het Kunstendecreet om de overgang naar het nieuwe Kunstendecreet voor te bereiden. In het nieuwe decreet is er immers één type werkingssubsidie meer (de 5-jarige) met daarnaast de mogelijkheid voor meerjarige projectsubsidies. Heel wat kleinere en jonge organisaties zullen in het nieuwe decreet een beroep kunnen doen op die meerjarige projectondersteuning.

De voorbije jaren deden meerdere van de vandaag gesubsidieerde organisaties al met succes een beroep op de projectmiddelen. Vanaf 2017 – start van het nieuwe decreet – is het bedrag van 2,3 miljoen terug beschikbaar voor projecten.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Deze beslissing geeft 67 kunstenorganisaties, sociaal-artistieke, kunsteducatieve organisaties en uitgeverijen de steun om binnen en buiten de grenzen van Vlaanderen het publiek te overtuigen van hun creatieve kracht. Dit was meteen de laatste meerjarige ronde volgens het oude decreet. Het nieuwe Kunstendecreet waaraan de ruime sector mee heeft getimmerd, wordt nu stap voor stap ingevoerd en zal voor een nieuwe, actuele dynamiek zorgen. De beslissing van vandaag wordt na advies van Inspectie van Financiën door de Vlaamse Regering in een formeel besluit gegoten.”

Persinfo:

Patrick Verstuyft

Woordvoerder van Vlaams minister Joke Schauvliege

Gsm 0475 51 56 05

persdienst.schauvliege@vlaanderen.be