Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Vijf opdrachtgevers geselecteerd voor Pilootprojecten Kunst in Opdracht

03.07.2014

Uit 22 inzendingen werden vijf opdrachtgevers uitgekozen om onder begeleiding van experten 5 kunstprojecten in de publieke ruimte te realiseren met als thema 'Meer dan Object''.

Met als baseline 'Kunst in Opdracht - Meer dan object' werd een oproep gelanceerd aan gemotiveerde opdrachtgevers met ambitieuze en vernieuwende plannen voor een kunstopdracht voor de publieke ruimte. Uit 22 inzendingen werden vijf opdrachtgevers uitgekozen omwille van het innovatieve potentieel van hun projectvoorstel, de voorbeeldfunctie die ze als opdrachtgever kunnen vervullen en hun openheid naar een niet-traditionele visie op kunst in de (semi-) publieke ruimte.

  • Provincie Antwerpen -   Naar aanleiding van de bouw van een nieuw provinciehuis wil Provincie Antwerpen de gekende paden van kunstopdrachten in de publieke ruimte verlaten om samen met een kunstenaar op een grensverleggende manier aan de slag te gaan rond de ontsluiting van hun kunstcollectie. Door visieontwikkeling rond collectievorming en -beheer door een publieke overheid kan dit project bijdragen aan een ruimer debat rond publieke ontsluiting en waardering van collecties in het bezit van overheden.
  • Stad Genk -   In het kader van een mastervisie rond kunst in de publieke ruimte wordt de Stad Genk uitgedaagd om aan de hand van verschillende cases rond monumenten en herdenking samen met deskundigen en kunstenaar(s) tot een werkbare attitude te komen bij bottom-up processen in dit domein. Door visievorming rond de problematiek van het monumentale en de relatie met kunst in de publieke ruimte kan dit pilootproject bijdragen aan een ruimer debat omtrent de toekomst van monumenten.
  • Stad Aalst & Netwerk -  Het piloottraject van Stad Aalst en Netwerk als gezamenlijk opdrachtgever focust op de rol die kunst kan spelen in een context van stedelijke vernieuwing en verandering. Het project werd gekozen omwille van de beleidsdomeinoverschrijdende ambitie om een geschikt instrumentarium te ontwikkelen voor kunst in opdracht voor een stad in transitie. Met een hoog artistiek ambitieniveau geeft de opdrachtgever ruimte aan kunst om autonoom te reflecteren over de complexiteit en schaal (2km langs de Dender) van de transitiezone en daarbij de immateriële potenties van kunst in de publieke ruimte te testen.
  • Tondelier Development & Stad Gent  - De uitdaging in het gedeelde project van Tondelier Development en Stad Gent ligt in visievorming rond de meerwaarde van kunst in de private ontwikkeling van het publiek domein, en in de kritische reflectie over de sociale en fysieke impact van een nieuwe woonsite te midden van bestaande wijken. Doorslaggevend was de voorbeeldfunctie die de private partner wil opnemen in het kritisch debat over de beleidskansen van een meerjarenprogramma kunst in opdracht door private partners in stadsontwikkelingsprojecten.
  • Gemeente Herzele - Met de opdrachtsituatie van de Gemeente Herzele treedt het aspect ‘landschap als publieke ruimte’ naar voor in de visievorming over de rol van kunst in de openbare ruimte. Met de herinrichting van de semi-rurale dorpskern van deelgemeente Ressegem als aanleiding, zullen opdrachtgever, deskundigen en kunstenaars een dialoog aangaan over de verbindende rol van kunst in de publieke ruimte. Het project wordt een casus voor een gedragen visie op het landschap als essentieel element van de Vlaamse niet-grootstedelijke publieke ruimte.

Door deelname aan dit piloottraject gaan deze 5 opdrachtgevers een engagement aan om voor eind 2017 een kunstopdracht te realiseren in samenwerking met bemiddelaars en kunstenaars. Ze kunnen daarbij rekenen op professionele inhoudelijke, artistieke en procesmatige en productionele omkadering. Na een voortraject tijdens de zomer waarin deskundigen geconsulteerd worden voor visievorming bij de 5 opdrachtsituaties, zal in het najaar bekend worden welke bemiddelaars en kunstenaars met de respectievelijke projecten aan de slag gaan in de geest van het thema 'Meer dan Object'.


De Pilootprojecten Kunst in Opdracht ‘Meer dan object’ zijn een onderdeel in een proces van beleidsontwikkeling en actie rond kunst in opdracht en kunst in de publieke ruimte. Voor de partners, de Minister van Cultuur, het team Vlaams Bouwmeester, het agentschap Kunsten en Erfgoed en het steunpunt BAM die voor dit project samenwerken, is dit thema een onderdeel van hun werking.