Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunsten

20.12.2018

Op 18 en 19 december 2018 vonden infosessies over de wijzigingen aan het Kunstendecreet plaats. Bekijk hier de presentatie.

Cultuur voor de allerjongsten
05.06.2018

Cultuur voor de allerjongsten? Jawel! Klein_Kunst dompelt je onder in de verwondering en verbeelding van baby’s en peuters, en hoe die door kunstprikkels extra aangewakkerd kunnen worden.

16.05.2018

Op maandag 18 juni organiseren M HKA , Archiefbank Vlaanderen en PACKED vzw een studienamiddag en panelgesprek rond archiefzorg in de beeldende kunst. Deze namiddag, die uit twee delen bestaat, vindt plaats in het M HKA, Antwerpen.

12.04.2018

In 2019 zorgt de Franse Gemeenschap voor de invulling van het Belgische paviljoen op de Biënnale voor Visuele Kunsten in Venetië. Hiertoe selecteert zij een project, dat door één of meer kunstenaars en hun commissaris zal worden voorgesteld.

21.03.2018

Een van de subsidielijnen onder het Kunstendecreet is de tussenkomst voor buitenlands publiek presentatiemoment. Ze biedt een actor in het kunstenveld de mogelijkheid om in te spelen op een kans in het buitenland. Aanvragen worden maandelijks gebundeld in één beslissingsronde. Over zo'n ronde wordt beslist op het einde van de maand volgend op de maand van indiening.

 

Sofie Lachaert and Luc d’Hanis, Crossed Legs Bronze 2014 - foto: Shiraliah
01.12.2017

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft een beslissing genomen over de toekenning van de eerste Doorbraaktrajecten. Het doel van die eenmalige steun is een doorbraak in het buitenland te realiseren. De eerste drie jaar komen enkel individuele scheppende kunstenaars in aanmerking. Minister Gatz besliste 4 aanvragen te ondersteunen voor een bedrag van €233.435,44.

10.11.2017

De gereglementeerde boekenprijs is sinds kort van kracht om de boekensector te versterken en te wapenen voor de toekomst. Het departement Cultuur, Jeugd en Media schreef een opdracht uit voor de nulmeting van de boekenmarkt om de toekomstige impact te meten.

11.09.2017

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft de projectsubsidies voor de derde ronde van 2017 verdeeld. Voor deze laatste ronde werden er 296 aanvragen ingediend, waarvan 78 beurzen of projecten uiteindelijk ondersteund worden voor een totaal bedrag van 1.917.972 euro.

Sven Gatz (c) Studio Nunu
25.07.2017

Vlaanderen en Brussel tellen heel wat grote artistieke talenten. Soms hebben ze slechts een klein duwtje in de rug nodig om internationaal door te breken. Dat duwtje zou binnenkort wel eens een doorbraaktraject kunnen worden, een nieuw initiatief van minister van Cultuur Sven Gatz.

Projectsubsidies

Wat?

Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Dit kan zowel de creatie en spreiding van een voorstelling zijn als een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau. 

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. 

De werkverblijven, creatieopdrachten, internationale projecten en de vertaling van niet-periodieke publicaties die in het decreet van 2004 afzonderlijk werden benoemd vallen allen onder de noemer ‘projectsubsidies’.

Voor wie? 

Projecten kunnen zowel door individuele begunstigden als door rechtspersonen worden aangevraagd. Het kan dus gaan om kunstenaars, kunstenorganisaties, galeries, curatoren, vormgevers, bemiddelaars, managementbureaus, enzovoort.

Ook buitenlandse organisaties kunnen een aanvraag voor een project indienen, als er een link is met de Vlaamse Gemeenschap. Er moet wel steeds een presentatieluik aan het project verbonden zijn. Een buitenlands festival dat bijvoorbeeld een organisatie gevestigd in Vlaanderen programmeert, heeft op deze manier een link met Vlaanderen.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. De verwijzing naar ‘professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld.  

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen die groter is dan of gelijk aan 300.000 euro komen niet meer in aanmerking voor bijkomende projectsubsidies. Zij worden verondersteld in hun planning budgettaire ruimte te voorzien voor onverwachte opportuniteiten en risico’s.  

Functies?

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden voor alle functies namelijk ‘ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of voor elke combinatie van deze functies. 

Indiendata?

Op 6 juli besliste de Vlaamse Regering om het aantal subsidierondes voor projecten en beurzen binnen het Kunstendecreet aan te passen. De drie rondes met indiendatum 15/01, 15/05 en 15/09 worden vanaf 2019 teruggebracht naar twee rondes:

 • indiendatum 15/09 voor projecten en beurzen die starten in de eerste jaarhelft van het volgende jaar (beslissing ten laatste tegen 15 januari van het volgende jaar)
 • indiendatum 15/03 voor projecten en beurzen die starten in de tweede jaarhelft van hetzelfde jaar (beslissing ten laatste tegen 15 juli van het zelfde jaar).

Eenmalige overgangsmaatregel voor kunstenaars: indiendatum 15/01/2019 voor beurzen en projecten van individuele kunstenaars tot een bedrag van 15.000 euro.

Criteria projecten

Er zijn vijf criteria waaraan een dossier wordt getoetst, namelijk:  

 1. kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 2. kwaliteit zakelijk beheer:
  • het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
  • een haalbare en realistische begroting
  • aandacht voor een correcte vergoeding voor kunstenaars
 3. positionering en samenwerking
 4. landelijke en/of internationale betekenis
 5. indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria.

Het criterium kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking wordt voor projectsubsidies specifiek ingevuld per functie. Meer hierover vindt u onder welke zijn de functies?

Pagina's

Abonneren op RSS - Kunsten