Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Commissies

Pool van beoordelaars

Opdracht

De huidige disciplinaire commissies worden vervangen door een pool van beoordelaars. Uit de pool van beoordelaars worden, per subsidie-instrument en wisselend per aanvraagronde, tijdelijke commissies samengesteld in functie van de ingediende dossiers. Het doel is om te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van beoordelaars anderzijds.

De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines. Op basis hiervan beoordelen zij de subsidieaanvragen binnen het kader dat hiervoor door de adviescommissie is uitgewerkt onder meer in het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling (PDF).


Mandaat en samenstelling

De nieuwe pool van beoordelaars is op 29 mei 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar.


Meer info

Op woensdag 4 februari 2015 gaf de afdeling Kunsten twee infosessies over het beoordelingssysteem van het nieuwe Kunstendecreet. 

Daarnaast organiseerde ze in samenwerking met het Kunstenpunt een coachingstraject om de voorzitters en beoordelaars voor te bereiden op hun taak. Dit traject bestond onder meer uit twee coachingsdagen die op 25 juni en 8 september 2015 doorgingen in De Studio te Antwerpen. Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops werd ingegaan op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Op 8 september hield minister van Cultuur Sven Gatz ook een toespraak om zijn visie op de beoordeling uiteen te zetten:

 

Pool van voorzitters

Opdracht

Naast de adviescommissie en de pool van beoordelaars is voorzien in een afzonderlijke pool van voorzitters. De voorzitters hebben geen beoordelingstaak en geen stemrecht, maar moeten de beoordeling zelf in goede banen leiden en de continuïteit van de beoordeling bewaken. Het is hun taak om, samen met het secretariaat, toe te zien op de gelijkwaardige behandeling van de dossiers over verschillende aanvraagrondes en tijdelijke commissies heen. Daarvoor kunnen zij onder meer beroep doen op het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling (PDF).


Mandaat en samenstelling

De voorzitters werden op 29 mei 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar.


Meer info

Op woensdag 4 februari 2015 gaf de afdeling Kunsten twee infosessies over het beoordelingssysteem van het nieuwe Kunstendecreet. 

Daarnaast organiseerde ze in samenwerking met het Kunstenpunt een coachingstraject om de voorzitters en beoordelaars voor te bereiden op hun taak. Dit traject bestond onder meer uit twee coachingsdagen die op 25 juni en 8 september 2015 doorgingen in De Studio te Antwerpen. Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops werd ingegaan op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Op 8 september hield minister van Cultuur Sven Gatz ook een toespraak om zijn visie op de beoordeling uiteen te zetten:

Adviescommissie Kunsten

Opdracht

Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door de Adviescommissie Kunsten, die de volgende drie kerntaken heeft:

  • waken over een kwaliteitsvol proces van de artistiek-inhoudelijke beoordeling en daartoe de visie, methodiek en de evaluatie ontwikkelen
  • beleidsgericht advies formuleren
  • erop toezien dat het proces van artistiek-inhoudelijke beoordeling plaatsvindt binnen het kader van de visienota.

De adviescommissie spreekt zich niet uit over individuele dossiers.


Mandaat en samenstelling

De leden van de Adviescommissie Kunsten zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en dit vanaf november 2014. De adviescommissie is de enige vaste commissie.

Secretarissen

Het secretariaat van de beoordeling wordt verzorgd door de medewerkers van de afdeling Kunsten. De secretarissen ondersteunen de beoordelaars en voorzitters en bewaken – samen met de voorzitters – de continuïteit.