Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuw Cultureel-erfgoeddecreet

De afdeling Cultureel Erfgoed bereidde, op vraag van de minister van Cultuur, een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet voor.

De aanleiding hiervoor zijn de bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF).

Het voorontwerp van decreet behoudt veel elementen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012:

  • het kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties
  • de indeling van en werkingssubsidies aan collectiebeherende organisaties
  • de projectsubsidies

Ontdek de hoofdlijnen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2017.

De goedkeuringsprocedure van een nieuw decreet volgt een strikte timing.

Een voorontwerp van decreet wordt voorgelegd aan verschillende adviesorganen. De adviezen vormen een aanleiding tot wijzigingen aan het voorontwerp.

De Vlaamse Regering keurde, na advies van de Raad van State, het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF) goed. Het ontwerp wordt toegelicht in de Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF).

De afdeling Cultureel Erfgoed organiseerde op 30 mei 2016 (PDF) en op 25 november 2016 (PDF) een informatiemoment over het voorwerp van decreet. Organisaties die erkend en gesubsidieerd worden, gaven tijdens een consultatiemoment op 25 november ook input ter voorbereiding van het Uitvoeringsbesluit.

Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering, werd het ontwerp van decreet overgemaakt aan het Vlaams Parlement.

Het procedureverloop kan gevolgd worden op de website van het Vlaams Parlement.

Het decreet wordt verder aangevuld door een uitvoeringsbesluit. Daarin kan de Vlaamse Regering voorwaarden nog preciezer omschrijven, procedures verfijnen, systemen van evaluatie en controle inbouwen. Ter voorbereiding van het uitvoeringsbesluit voert het kabinet van minister Gatz in februari gesprekken met vertegenwoordigers van de diverse deelsectoren, de belangenbehartiger OCE en het steunpunt FARO. Deze gesprekken vinden plaats op 7 en 8 februari.

Een eerste principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit wordt in de tweede helft van maart verwacht. Het definitief, bekrachtigd besluit wordt verwacht midden 2017. Omdat het nieuwe decreet en uitvoeringsbesluit heel wat wijzigingen meebrengt, zal de afdeling Cultureel Erfgoed daarna een infosessie organiseren om cultureel-erfgoedorganisaties wegwijs gemaakt in de regelgeving.