Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Voornaamste wijzigingen na het advies van de Raad van State

De Raad van State formuleerde een advies (PDF) en gaat daarin na of het voorontwerp van decreet voldoet aan de geldende vormvereisten, de geldende wettelijke bepalingen (Europese regels rond staatssteun, Cultuurpactwetgeving, principes van goed bestuur…) en of de argumentatie hiervoor in de memorie van toelichting voldoende duidelijk is.

Naar aanleiding van dit advies werden nog diverse technische aanpassingen doorgevoerd in de tekst. Op verschillende plaatsen werd de memorie van toelichting ook aangevuld met bijkomende argumentatie die verduidelijkt op welke wijze het ontwerp van decreet voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen. Zo bevat de memorie van toelichting nu een extra hoofdstuk (hoofdstuk 5) over hoe het decreet zich verhoudt tot de Europese regels rond staatsteun.

Een volledig overzicht van de wijze waarop gevolg werd gegeven aan het advies van de Raad van State en de wijzigingen als gevolg hiervan zijn te vinden in hoofdstuk 6.2 van de memorie van toelichting.

Bij de definitieve goedkeuring besliste de Vlaamse Regering daarnaast om een aantal inhoudelijk bijsturingen door te voeren in het ontwerp van decreet. De voornaamste bijsturingen zijn:

  • voor de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling is niet meer vereist dat er een dienstverlenende rol op landelijk niveau wordt opgenomen. Dit wordt wel nog meegenomen als een positief element in de advisering en beslissing indien de voorgestelde rol vertrekt vanuit de bestaande expertise van de collectiebeherende organisatie
  • bij de dienstverlenende rollen op regionaal niveau werd de mogelijkheid voorzien om, naast een dienstverlening te voorzien dit zich richt op het eigen grondgebied, ook dienstverlening aan te bieden die zich richt op een bredere regio
  • de beleidsperiode voor de dienstverlenende rollen op regionaal niveau werd aangepast zodat deze overeenstemt met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van Onroerend Erfgoed. 

Een gedetailleerd overzicht van de inhoudelijke bijsturingen is ook te vinden in hoofdstuk 6.2 van de memorie van toelichting.