Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Beleidsprioriteiten en criteria

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 bevat de voorwaarden en criteria omtrent aanduiding, indeling en subsidiëring. De Memorie van Toelichting geeft achtergrond en toelichting bij dit decreet.

Met het Uitvoeringsbesluit geeft de Vlaamse Regering nadere bepaling aan het decreet, onder meer aan de criteria voor aanduiding en indeling. De criteria in het decreet moeten steeds samen gelezen worden met de nadere bepalingen in het Uitvoeringsbesluit.

Zoals voorzien in het Cultureelerfgoeddecreet zette de minister van Cultuur zijn beleidsprioriteiten uiteen in een strategische visienota. Het beantwoorden aan deze prioriteiten is een van de beoordelingscriteria voor het ontvangen van werkingssubsidies.

De administratie vatte een aantal van deze documenten samen in een overzicht: