Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Adviescommissie kunsten

Opdracht

Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door de Adviescommissie Kunsten, die de volgende kerntaken heeft:

  • waken over een kwaliteitsvol proces van de artistiek-inhoudelijke beoordeling en daartoe de visie, methodiek en de evaluatie ontwikkelen
  • beleidsgericht advies formuleren over de kwaliteitsbeoordeling
  • erop toezien dat het proces van beoordeling plaatsvindt binnen het kader van de strategische visienota
  • op metaniveau nagaan of de commissies rekening houden met de replieken in de de-finitieve adviezen (aanvragen werkingssubsidies)
  • een methodologische toetsing uitvoeren op de afstemming van het voorontwerp van beslissing op de strategische visienota.

De adviescommissie spreekt zich niet uit over individuele dossiers. Ze vergadert ongeveer tien keer per jaar, d.i. telkens op de laatste vrijdag van maand.

Mandaat en samenstelling

De leden van de Adviescommissie Kunsten zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en dit vanaf november 2014. De samenstelling ervan kan tijdens de mandaatperiode niet gewijzigd worden.