Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Pool van beoordelaars

De pool van beoordelaars is benoemd voor een periode van vijf jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023. Uit deze pool worden, per subsidie-instrument en wisselend per aanvraagronde, tijdelijke commissies aangesteld in functie van de ingediende dossiers. Elke commissie is samengesteld uit een deel vaste en een deel wisselende leden. Het doel is om nog meer te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwis-seling van beoordelaars anderzijds. De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines.