Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Archiefbank Vlaanderen

De Vlaamse Regering kan een jaarlijkse werkingssubsidie toekennen aan een samenwerkingsverband van een representatieve groep van culturele archiefinstellingen, ingedeeld bij het Vlaamse niveau, voor het beheer van de Archiefbank Vlaanderen.

De Archiefbank Vlaanderen is een geautomatiseerd register van Vlaams privaat archivalisch cultureel erfgoed, met als doel dat te vrijwaren en de publieksgerichte en wetenschappelijke valorisatie ervan te optimaliseren. In de Archiefbank Vlaanderen worden private archieven vermeld, voor zover de personen en instanties die er eigenaar van zijn dat wensen.

De Archiefbank Vlaanderen is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De databanken die in dat kader worden opgemaakt, zijn openbaar.

De werkingssubsidie is een bijdrage in de loon- en werkingskosten van het samenwerkingsverband voor het beheer van Archiefbank Vlaanderen. 

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie moet het 
samenwerkingsverband voldoen aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

  • beschikken over een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel
  • zijn zetel en zijn werking hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • een aanvraag indienen voor de beleidsperiode.


Register van private archieven

Archiefbank Vlaanderen realiseert een duurzaam register, zeg maar een gouden gids van de Vlaamse private archieven. Sinds april 2005 kan het brede publiek de databank op internet consulteren.

Het register neemt beschrijvingen op van archieven van personen, families en organisaties. De Archiefbank toont niet de archiefdocumenten zelf maar wel de weg ernaar toe. Het is dus bij uitstek een virtueel bijeenbrengen van archieven, archiefcollecties, fondsen en verzamelingen. Op termijn moet de Archiefbank Vlaanderen kunnen zeggen waar zich het archief van Guido Gezelle bevindt, maar ook waar het archief van de Boelwerf of van andere bedrijven is, waar zich dat van Willem Elsschot bevindt of dat van Luc Tuymans, Rosas en andere kunstenaars of gezelschappen.
Een dergelijk register heeft ook belangrijke beleidsinformatie. Op basis van een overzicht kan de rijkdom aan archieven in kaart worden gebracht, kunnen noden worden gedetecteerd en kan een nieuw beleid worden vorm gegeven.

De Archiefbank Vlaanderen blijft beperkt tot het privaatrechtelijk archivalisch erfgoed. Privaatrechtelijk slaat hier op de archiefvormer. Voor de bescherming van publiekrechtelijke archieven (van steden, provincies, ocmw’s, polders en waterringen en van andere publiekrechtelijke rechtspersonen) zijn het Vlaams Archiefdecreet en de federale archiefwet van toepassing. Voor privaatrechtelijk archivalisch erfgoed bestaat geen wettelijke regeling. Terwijl ook deze archieven een belangrijke rol kunnen spelen in het wetenschappelijk onderzoek en een culturele of erfgoedwaarde kunnen hebben. De Archiefbank Vlaanderen moet door het sensibiliseren en zichtbaar maken dit archivalisch erfgoed onder andere vrijwaren van verdwijnen.
De integratie van alle privaatrechtelijke archieven in de Archiefbank Vlaanderen is wenselijk. Samenwerking met de Archiefbank is een impliciete voorwaarde voor subsidiëring van culturele archiefinstellingen en landelijke cultureel-erfgoedorganisaties die een werking ontplooien met betrekking tot archivalisch cultureel erfgoed. Idealiter gebeurt de beschrijving op bestands- of fondsniveau in de Archiefbank en de beschrijving op stukniveau in een eraan gelinkte databank.

De Archiefbank Vlaanderen is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. Voor het beheer van dit openbaar register van Vlaams privaatrechtelijk archivalisch erfgoed kent ze een werkingssubsidie toe aan een samenwerkingsverband. Het beheer van de Archiefbank Vlaanderen krijgt zo een structurele onderbouw.


Archiefbank Vlaanderen 
Tel: +32 (0)9 224 00 79
www.archiefbank.be
e-mail: info@archiefbank.be